Khách hàng Nga đến thăm các nhà máy ngoại tuyến và giao tiếp với các kỹ sư.