YPE html>

máy tạo hạt trục vít đôi máy nhựa

Vật liệu cạnh tái chế máy hạt nhựa hdpe


Ứng dụng sản phẩm
Máy này phù hợp cho tất cả các loại phục hồi vật liệu cuộn.

Chương trình ứng dụng
Máy tạo hạt phục hồi vật liệu cạnhThích hợp cho BOPP, PET, CPP, CPE, PVC, lá nhôm và tạo hạt tái chế cuộn dây khác.') })); var e = new Swiper(".gallery-thumbs", { spaceBetween: 10, slidesPerView: 5, loop: !1, freeMode: !0, loopedSlides: 5, watchSlidesVisibility: !0, watchSlidesProgress: !0 }); new Swiper(".gallery-top", { spaceBetween: 10, loop: !1, loopedSlides: 6, navigation: { nextEl: ".swiper-next", prevEl: ".swiper-prev" }, thumbs: { swiper: e } }); $(".swiper-container iframe").css("height", $(".gallery-top").height() + "px"), $(".video-img").css({ height: $(".gallery-thumbs").height() + "px", "max-width": "unset" }), $(".swiper-container iframe").css("height", $(".gallery-top").height() + "px"), $(".video-img").css({ height: $(".gallery-thumbs").height() + "px", "max-width": "unset" }) }))