YPE html>

Máy in ống đồng nhựa PE PET OPP BOPP một màu tốc độ cao

Máy in ống đồng nhựa PE PET OPP BOPP tốc độ cao


Máy này thích hợp để in màng nhựa cuộn, vải không dệt, da mỏng, giấy, giấy nhôm và bao bì mềm.Máy in ống đồng một màu
Trưng bày sản phẩm
') })); var e = new Swiper(".gallery-thumbs", { spaceBetween: 10, slidesPerView: 5, loop: !1, freeMode: !0, loopedSlides: 5, watchSlidesVisibility: !0, watchSlidesProgress: !0 }); new Swiper(".gallery-top", { spaceBetween: 10, loop: !1, loopedSlides: 6, navigation: { nextEl: ".swiper-next", prevEl: ".swiper-prev" }, thumbs: { swiper: e } }); $(".swiper-container iframe").css("height", $(".gallery-top").height() + "px"), $(".video-img").css({ height: $(".gallery-thumbs").height() + "px", "max-width": "unset" }), $(".swiper-container iframe").css("height", $(".gallery-top").height() + "px"), $(".video-img").css({ height: $(".gallery-thumbs").height() + "px", "max-width": "unset" }) }))