Mỗi máy của chúng tôi sẽ được kiểm tra trước khi giao hàng. Và gửi video, mẫu và ảnh tải container từng cái một.

Trong thời gian đặc biệt, khách hàng Nga sẽ kiểm tra và chấp nhận thiết bị qua liên kết video. Thiết bị sẽ được kiểm tra và giao hàng dưới sự giám sát của chúng tôi